Mainland Polities Mentioned in the MSL

This map has been prepared based on the map of Yun-nan in the Ming dynasty contained in The Historical Atlas of China, V.7, edited by Tan Qi-xiang (Tan Qi-xiang, 譚其驤, «中國歷史地圖集» 第七冊 (元明時期), 1982). It is stated in the Atlas that the map was drawn to reflect the situation in 1582. However, as the basis of compilation of this map, and others in the collection, was the validation of China's current borders, it should be used with some skepticism. This map should be considered simply as a guide to the approximate location of polities, in particular the Tai polities of the upland areas which form the interface between Southeast Asia and China.

Click on a number to be brought to the entry for the corresponding polity.

Nan Dian Teng Chong Cha-shan Zhen-yuan Zhen-kang Zhe-le Dian Yuan-jiang Yin-yuan-luo-bi Dian Wei-yuan Wan Dian Wa Dian Shun-ning Niu-wu Ning-yuan Meng-yangplace/1092 Meng-mian Meng-mi Meng-lian Meng-hua Meng-gen Meng-ding Mang-shi Ma-long-ta-lang Dian Luo-bu-shi Zhuang Lu-jiang Lu-chuan or Ping-mian Long-chuan Li-ma Laos Jing-dong Jin-chi Jiao-hua San-bu Guang-yi Guang-xi Guang-nan Gong-zhang Gan-yai Da-hou Da Gu-la Che-li Ba-zhai Ba-bai / Da-dian Ava-Burma Annam