Entry

Xuan-de: Year 2, Month 3, Day 2

29 Mar 1427

Next Entry >>
<< Previous Entry

Imperial orders were sent requiring the further deployment of 1,000 men of the Wu-chang Escort Guard, 1,200 men of the Cheng-du Escort Guard, 10,000 of the crack government troops from Nan-jing who had formerly been sent to the Western Ocean and 33,000 troops of the Central Metropolis Regency, Hu-guang, Zhe-jiang, He-nan, Shan-dong, Guang-dong, Fu-jian, Jiang-xi, Yun-nan and Si-chuan Military Commissions and the Fu-jian and Si-chuan Auxiliary Military Commissions. These troops were to accompany the An-yuan Marquis Liu Sheng and the Qian-guo Duke Mu Sheng in the expedition to Jiao-zhi.

Xuan-zong: juan 26.2a

Zhong-yang Yan-jiu yuan Ming Shi-lu, volume 17, page 673

Next Entry >>
<< Previous Entry

Preferred form of citation for this entry:

Geoff Wade, translator, Southeast Asia in the Ming Shi-lu: an open access resource, Singapore: Asia Research Institute and the Singapore E-Press, National University of Singapore, http://epress.nus.edu.sg/msl/reign/xuan-de/year-2-month-3-day-2, accessed January 22, 2019