Entry

Zheng-tong: Year 3, Month 6, Day 19

10 Jul 1438

Next Entry >>
<< Previous Entry

The 16 police offices at Lu-jiang Ford, Di-he, Jiu-lang-mang, Meng-dong, Mu-fu, Lai-bang-ha, Dian-tou, Ku-gang Pass, Ku-li Pass, Ku-le Pass, Gu-yong Pass, Gao Song-po, Ma-mian, Qu-shi Bridge, Bo-meng and Qing-shui Pass as well as the four postal relay stations at Nan Dian, Meng-ha, Luo-bu-si Zhuang and Lu-jiang, were abolished.

Ying-zong: juan 43.7b

Zhong-yang Yan-jiu yuan Ming Shi-lu, volume 24, page 842

Next Entry >>
<< Previous Entry

Preferred form of citation for this entry:

Geoff Wade, translator, Southeast Asia in the Ming Shi-lu: an open access resource, Singapore: Asia Research Institute and the Singapore E-Press, National University of Singapore, http://epress.nus.edu.sg/msl/reign/zheng-tong/year-3-month-6-day-19-0, accessed January 22, 2019