Personal Names

Enter the first few characters of the person you want to search for.
Yi-si-han-da-er Sha  亦思罕荅兒沙
"The king of the country of Melaka"
Yi-si-ma  一思馬
Yi-si-ma-yi  亦思麻逸
Yi-xi  矣細
Yi-ye-wan  壹叶萬
Yin Bo-fa  垠薄法
Yin Bu-hua  因不花
Yin Duo-xing  殷多興
Yin He  尹和
Yin Hei  尹黑
Yin Min  尹旻
Yin Ming  尹銘
Yin Pei  尹沛
Yin Qing  尹慶
Yin Sheng  尹盛
Yin Wu-qing  陰武卿
Yin Xiang  相<殷>
Yin Ying-yuan  尹應元
Yin Zheng  尹正
Yin Zheng-mao  殷正茂
Yin Zhi  尹直
Yin Zhong  尹忠
Ying Lu-ping  應履平
Ying-cheng Earl  應城伯
See "Sun Yan" in this Index.
Ying-chuan Marquis  穎川侯
See "Fu You-de" in this Index.
Ying-guo Duke  英國公
See "Zhang Fu" and "Zhang Mao" in this Index.
Ying-guo Duke  穎國公
See "Fu You-de" in this Index.
Ying-yang Marquis  滎陽侯
See "Zheng Yu-chun" in this Index.
Yong Han  雍罕
Yong Yan  用延
Yong-chang Marquis  永昌侯
see "Lan Yu" in this Index.
Yong-huang-yong  永黃永
Yong-kang Marquis  永康侯
See "Xu Qiao-song" in this Index.
Yong-lu Ting Marquis  永祿亭侯
See "Li Ting-kuang" in this Index.
You Feng-xiang  游鳳翔
You Han-long  游漢龍
You Ju-jing  游居敬
Yu  禹
Yu Ben-shi  余本實
Yu Bi  于壁
Yu Bin  郁斌
Yu Cong  于聰
Yu Dun  俞敦
Yu Guang  余光
Yu Hai  俞海
Yu Hui  俞誨
Yu Liang  俞良
Yu Mao-zi  余懋孶
Yu Qi  俞琦
Yu Qian  于謙
Yu Quan  于全
Yu Rang  俞讓
Yu San-lao  余三老
Yu Tong-yuan  俞通源
Yu Wen  余文
Yu Xun  俞詢
Yu Xun  俞勛
Yu Yuan-jun  余元俊

Pages