Personal Names

Enter the first few characters of the person you want to search for.
Confucius  孔子
Cui An  崔安
Cui Bi  崔碧
Cui Bin  崔彬
Cui He  崔和
Cui Jing-rong  崔景榮
Cui Ju  崔聚
Cui Qi-guan  崔其觀
Cui Ting-shi  崔廷試
Cui Xing  崔興
Cui Ying  崔英
Cui Zhong  崔忠
Da Wang  達旺
Da Zhong  打忠
Da-ban Gua-bu-nong  答班瓜卜農
Da-ban She-li  打班舍利
Da-bing-lun  大併崙/論
Da-jia-su  打戞蘇
Da-ku  大庫
Da-lang  大郎
Da-lang-chang  大朗長
Da-lu-jia  達魯加
Da-ma-lai-sha-na-a-zhe  怛麻來沙那阿者
Da-ma-sha-na-a-zhe  怛麻沙那阿者
Da-xi  打昔
Dai Du  戴督
Dai Gang-ling  代扛零
Dai Guan  戴官
Dai Gui  戴貴
Dai Ji  戴繼
Dai Liang-bi  戴良弼
Dai Lun  戴綸
Dai Mian  戴勉
Dai Shan  戴珊
Dai Yao  戴耀/燿
Dai-mao  玳瑁
Dan-wang Ba-cong  淡罔巴從
Dan-wang Ma-du  淡罔麻都
Dao <Nong?>-meng  刀糯猛
Dao Ai  刀哀
Dao An  刀安
Dao An-fa  刀暗發
Dao Ba-gong  刀霸供
Dao Ba-xian  刀霸羨
Dao Ban  刀板
Dao Ban-fang  刀板放
See also "Tao-meng Dao Ban-fang"
Dao Ban-mian  刀板冕
See also following entry
Dao Ban-mian  刀板面
Dao Ban-ya Lan-zhang  刀板雅蘭掌
Dao Ban-ya-zhe  刀板雅者
Dao Ban-yang  刀板養
Dao Ban-zhi  刀板直
Dao Bang-men  刀邦悶
Dao Bang-mian  刀邦緬
See also "Tao-meng Dao Bang-mian" in this Index.
Dao Bian-man  刀變蠻
Dao Bian-yin  刀匾垠
Dao Bing-ying  刀并硬
Dao Bu-da  刀不答
Dao Bu-lang-ban  刀不浪班
Dao Bu-lao  刀卜勞

Pages