Ba-la-mi-suo-la Da-luo Xi-ni

Chinese Name: 
巴剌密鎖剌達羅息泥
Original Name: 
Parameswara Telok Cini? -
Author Comments: 
Affiliation: