Place Names

Enter the first few characters of the place you want to search for.
Hui-chuan Guard  會川衛
Hui-zhou  惠州
Hui-zhou Guard  會州衛
Hui-zhou Prefecture  徽州府
Japan  日本
See also "Japanese" under Subject Index.
Java  爪哇
Ji River-port  雞江口
Ji-ju  吉具
Ji-lan-dan  急蘭丹
See "Kelantan" in this Index.
Ji-li Ce  吉利冊
Ji-lin  雞林
Ji-ling  雞陵
Ji-ling County  雞陵縣
Ji-ling Pass  雞陵關
Ji-long  雞籠/雞籠山
Ji-meng Ce  及蒙冊
Ji-yang Guard  濟陽衛
Ji-yi  機易
See also "Mount Ji-yi" in this Index.
Ji-zhou Guard  濟州衛
Jia-bang  戞邦
Jia-lai  戞賴
Jia-le River  戞勒河
Jia-li  戞里/璃
Jia-lin  嘉林
Jia-lin County  嘉林縣
Jia-lin River  嘉林江
Jia-luo  伽羅
Jia-xiang-shi  夾象石
Jia-xing Commandery  嘉興鎮
Jia-xing Prefecture  嘉興府
Jia-yi-le  加異勒
Jian-bu-zhai  柬埔寨
See also "Cambodia" in this Index.
Jian-chang  建昌
Jian-chang County  建昌縣
Jian-men Guard  監門衛
See "Palace Gate Guard" in this Index.
Jian-shan County ()  夾山縣
See "Xia-shan County" in this Index.
Jian-shan/Dun-tai  尖山/墩臺
Jian-yang Guard  建陽衛
Jiang Bridge  姜橋
Jiang Shang  江上
Possibly same as "Shang Jiang"
Jiang Zhong  江中
Jiang-dong  江東
Jiang-du County  江都縣
Jiang-fen Hamlet  江粉社
Jiang-ling  江陵
Jiang-tan  江潭
Jiang-xi Province  江西省
Jiang-xia Stockade  江下寨

Pages