Personal Names

Enter the first few characters of the person you want to search for.
Zhao Prince  趙王
See "Zhu Gao-sui" in this Index.
Zhao Qian  趙遷
Zhao Qing  趙清
Zhao Qiong  趙瓊
Zhao Ren-zheng  趙仁政
Zhao Rong  趙榮
Zhao Rui  趙叡
Zhao Sai  招賽
Zhao San  招散
Possibly same person as "Zhao Sai" above.
Zhao Sao  招掃
Zhao Sao  招掃
Zhao Se  招色
Zhao Shi-qing  趙世卿
Zhao Shou-chen  趙守臣
Zhao Shu  趙述
Zhao Shu  趙紓
Zhao Ting  趙廷
Zhao Wang  趙旺
Zhao Wei-shan  趙惟善
Zhao Wei-zhi  昭委直
Zhao Wen  趙文
Zhao Wen-bu  昭聞部
Zhao Wu-gang  召烏岡
Zhao Xi-li Zhi  昭悉里直
Zhao Xian-kao  招線靠
Zhao Xiong  趙雄
Zhao Yan-gu-man  昭晏孤蠻
Zhao Yi  趙毅
Zhao Yi-ren  昭依仁
Zhao Ying-ku  趙應科
Zhao Yuan  趙源
Zhao Yuan-huai  趙源懷
Zhao Yue  趙鉞
Zhao Yun-han  趙雲翰
See "Zhao Gong" in this Index.
Zhao Zhan-duo-luo  昭邅哆囉
Zhao Zhen  趙禎
Zhao Zhi-ban  昭直班
Zhao Zong-shou  趙宗壽
Zhao-ba Lang-wu-han  召霸浪烏罕
Zhao-gang Dao Kang-meng  招剛刀坑孟
Zhao-gang Dao Men-xian  招剛刀門線
Zhao-gang Dao Zhan-xie  招剛刀盞歇
Zhao-gang Yin-da-ying  招剛因達硬
Zhao-xin Marquis  昭信侯
See "Tang Xing-bang" in this Index.
Zhe Ning  者寧
Zhe-la-li-ding  者剌里丁
Zhen Ban  珍班
Zhen Wan  甄完
Zhen-nan Prince  鎮南王
Zhen-yuan Marquis  鎮遠侯
See "Gu Xing-zu" and "Gu Cheng" in this Index.
Zheng Ben-cheng  鄭本成
Zheng Bo-ke  鄭伯可
Zheng Ce  徵側
Zheng Ci  鄭賜
Zheng Du  鄭杜
Zheng Feng  鄭鳳
Zheng Gong-zheng  鄭公証
Zheng He  鄭和
Zheng Ji-fang  鄭繼芳
Zheng Jia-mo  鄭嘉謨

Pages