Place Names

Enter the first few characters of the place you want to search for.
She-po  闍婆
Shen Canal-port  沈渠口
Shen-hua Prefecture  昇華府
Shen-qi County  神溪縣
Shen-tou Estuary  神投海門
Shen-tou Sea  神投海
Shen-tou Sea-port  神投海口
Sheng Subprefecture  升/聲州
Sheng-jue River  生厥江
Sheng-yao  生藥
Sheng-yao Shan River  生藥山江
Shi Bridge  市橋
Shi Bridge Independent Battalion  石橋守禦千戶所
Shi Dian  施甸
Shi River Heights  溼河高
Shi-ba Zhai Independent Battalion  十八寨守禦千戶所
Shi-bai Zhai  十八寨
Shi-hua County  施化縣
Shi-la-bei  失剌北
Shi-lin  石林
Shi-lin  石廪
Shi-lin Pass  石廪關
Shi-long Pass  石龍關
Shi-long-men [Lake]  石龍門
Shi-men  石門
Shi-pi-nai Port  尸毘柰港口
Shi-que Shallows  溼鵲淺
Shi-rong County  士榮縣
Shi-rong County  世榮縣
Shi-shang Yu  蒔上嶼
Shi-shen  石神
Shi-shi County  石室縣
Shi-shou County  石首縣
Shi-si-qing  石思卿
Shi-tang County  石唐縣
Shi-wan Mountain Range  十萬大山
Shi-xing  始興
Shou Guard  壽衛
Shou-chang River  壽昌江
Shou-wu County  收物縣
Shu-lu County  束鹿縣
Shuang Yu Islands  雙嶼島
Shui-lang County  水浪縣
Shui-tang County  水棠縣
Shui-wei  水尾
Shui-wei County  水尾縣
Shun-de County  順德縣
Shun-hua  順化
Shun-hua Guard  順化衛
Shun-hua Prefecture  順化府
Shun-jiang  順江

Pages