Place Names

Enter the first few characters of the place you want to search for.
Wang County?  旺縣
Wang Port  魍港
Wang-le  罔勒
Wang-ying County  望瀛縣
Wei Guard  威衛
Wei Pass  唯關
Wei-chuan County  濰川縣
Wei-hua County  威化縣
Wei-jiang  威江
Wei-long River-port  渭隆江口
Wei-long Stockade  未龍寨
Wei-mian  威緬
Wei-qin Hall  衛寢殿
Wei-wu-er  畏吾兒
Wei-yuan  威遠
Wei-yuan County  威遠縣
Wei-yuan Guard  威遠衛
Wei-zhou  潿州/洲
Wen-an County  文安縣
Wen-chang County  文昌縣
Wen-hua Hall  文華殿
Wen-pan  文盤
Wen-pan County  文盤縣
Wen-xiang  閿鄉
Wen-zhen County  文振縣
Wen-zhou  溫州
Weng-ce Pass  翁冊關
Weng-luo  翁羅
Weng-sa  翁薩
West Pass  西關
Western Capital  西都
Western fan  西番
Western Ocean  西洋
Western Regions  西域
Western Sea  西海
Wu  吳
Wu Gate  午門
Wu Guard  武衛
Wu River  惡江
Wu Yu  浯嶼/<>
Wu-bang  五邦
See "Five Territories" in this Index.
Wu-chang Escort Guard  武昌護衛
Wu-cheng  武城
Wu-cheng Guard  武成衛
Wu-jin  武進
Wu-kai Guard  五開衛
Wu-lei Sea  烏雷海
Wu-li County  武禮縣
Wu-ling  武陵
Wu-long  五隆
Wu-long Jing  烏龍箐

Pages