Place Names

Enter the first few characters of the place you want to search for.
Xin-hui County  新會縣
Xin-ning Commandery  新寧鎮
Xin-ping  新平
Xin-ping Guard  新平衛
Xin-ping Prefecture  新平府
Xin-shuo  新說
Xin-xing  新興
Xin-xing Prefecture  新興府
Xin-zhou Port  新州港口
Xin-zhuang Village  新庄村
Xing-hua Guard  興化衛
Xing-hua Prefecture  興化府
Xing-wu Guard  興武衛
Xing-ye County  興業縣
Xing-zhou  興州
Xu Guard  徐衛
Xu-lu  漵瀘
Xu-wen County  徐聞縣
Xu-wen-da-na  須文達那
See also "Samudera" and "Xu-wen-la-na" in this Index.
Xu-wen-la-na  須文剌那
Xu-zhou  徐州
Xuan Guard  宣衛
Xuan River  宣江
Xuan-cheng County  宣城縣
Xuan-fu  宣府
Xuan-fu/Da-tong  宣大
Xuan-guan  軒關
Xuan-guang  宣光
Xuan-guang Guard  宣光衛
Xuan-guang River-port  宣光江口
Xuan-hua County  宣化縣
Xuan-hua Prefecture  宣化府
Xuan-wu Gate  玄武門
Xuan-zhong  玄鍾
Xun Dian  尋甸
Xun Guard  熏衛
Xun-wu  潯梧
Ya-ge Village  丫葛村
Ya-shan  牙山
Ya-yi County  衙儀縣
Ya-zhou  崖州
Yan-bu  奄布
Yan-ji Salt Store  演濟塩庫
Yan-jing  鹽井
Yan-ping Prefecture  延平府
Yan-shan Escort Guard  燕山護衛
Yan-shan Guard  燕山衛
Yan-zhou Guard  演州衛
Yan-zhou Independent Battalion  演州守禦千戶所
Yan-zhou Prefecture  兖州府
Yan-zhou Prefecture  演州府
Yang County  楊縣

Pages