Place Names

Enter the first few characters of the place you want to search for.
Zhe-le Dian Chief's Office  者樂甸長官司
Zhe-lin  柘林
Zhe-long  者隆
Zhe-lu  遮魯
Zhe-xi-er  遮些兒
Zhe-zhang-ying Stockade  者章硬寨
Zhen-an  鎮安
Zhen-an Prefecture  鎮安府
Zhen-an Prefecture  鎮安府
Zhen-dong  鎮東
Zhen-fu  真福
Zhen-fu County  真福縣
Zhen-hai Guard  鎮海衛
Zhen-hai Port  鎮海港
Zhen-jiang  鎮江
Zhen-kang  鎮康
Zhen-la  真臘
See "Cambodia' in this Index.
Zhen-li County  真利縣
Zhen-man Prefecture  鎮蠻府
Zhen-na Hamlet  真那社
Zhen-nan Pass  鎮南關
Zhen-wu Guard  振武衛
Zhen-yi  鎮夷縣
Zhen-yi Granary  鎮夷倉
Zhen-yi Guard  鎮夷衛
Zhen-yi Pass  鎮夷關
Zhen-yi Pass  鎮夷關
Zhen-yuan Garrison  鎮遠營
Zheng River  爭江
Zheng River Tun  爭江屯
Zheng-gu  整古
Zheng-he County  政和縣
Zheng-xian Stockade  整線寨
Zhi-e  支俄
Zhi-e Canal Port  支俄渠口
Zhi-e County  支俄縣
Zhi-feng  枝封
Zhi-feng  支封
Zhi-feng County  支封縣
Zhi-jian County  知見縣
Zhi-jiang Battalion  枝江所
Zhi-lai Village  支來庄
Zhi-li  直隷
Zhi-ling County  至靈縣
Zhi-ling Pass  支稜關
Zhi-long Crossing  支隆渡
Zhi-long Sea-port  支隆海口
Zhi-luo County  支羅縣
Zhi-sha  至沙
Zhong-dun  中墩
Zhong-jiang  忠江
Zhong-shan  中山
Zhou Port  洲港口
Zhou-men  州門

Pages