Place Names

Enter the first few characters of the place you want to search for.
Yuan-mo County  元謀縣
Yuan-shi County  元氏縣
Yue  粵
Yue  越
Yue Gang  月港
Yue-chang River  月常江
Yue-yuan  岳元
Yun-long Dian  雲龍甸
Yun-mu  慍木
Yun-nan  雲南
Yun-nan County  雲南縣
Yun-nan Guards  雲南衛
Yun-nan Prefecture  雲南府
Yun-si  允肆
Yun-tun  雲屯
Yun-tun Commandery  雲屯鎮
Yun-tun County  雲屯縣
Yun-yang  鄖陽
Zan-huang  賛皇
Zeng-jia Bay  曾家澳
Zha-huang Village  吒黃莊
Zha-ling County  乍令縣
Zha-pu-gan ce  吒蒲幹冊
Zha-pu-na Ce  吒蒲捺冊
Zhai-ma  寨麻
Zhan-cheng  占城
See "Champa" in this Index.
Zhan-da  盞達
Zhan-ping  霑平
Zhan-po  霑益
Zhan-sha  占沙
Zhan-xi  盞西
Zhang-de Prefecture  彰德府
Zhang-nan Circuit  章南道
Zhang-pu  漳浦
Zhang-zhou Guard  漳州衛
Zhao-bie  招捌
Zhao-min-te-ling  詔閩特令
See also "Te-ling" in this Index.
Zhao-na-pu-er  沼納樸兒
Zhe-da Stockade  者答寨
Zhe-dong/Zhe-xi  兩浙
Zhe-fang  遮放
Zhe-gai  遮改
Zhe-ji Stockade  者吉寨
Zhe-jiang Province  浙江省
See also "Zhe-dong/Zhe-xi" in this Index.
Zhe-lan  者籣
Zhe-lang  遮浪

Pages