Place Names

Enter the first few characters of the place you want to search for.
Xia-men  廈/夏門
Xia-mu-fen  下墓<>
Xia-mu-weng  下墓翁
Xia-shan  峽山
Xia-shan County  峽山縣
Xia-shao River  下哨河
Xian County  現縣
Xian Dian  羨店
Xian-lu County  仙呂縣
Xian-luo-hu  暹羅斛
See "Siam" in this Index.
Xian-qi  仙崎
Xian-quan  仙泉
Xian-ren Pass  暹人關
Xian-shi Pass  險石關
Xian-shui Pass  鹹水關
Xian-yang  咸陽
Xian-you County  仙游縣
Xian-zi Pass  鹹/醎子關
Xiang-cheng  項城
Xiang-cheng County  襄城縣
Xiang-fu County  祥符縣
Xiang-luo Chief Office  香羅長官司
Xiang-shan  香山
Xiang-wu  向武
Xiang-wu Guard  向武衛
Xiang-yang  襄陽
Xiang-yin  湘陰
Xiao Bai-teng Sea-port  小白藤海口
Xiao Dian  小甸
Xiao Ge-lan  小葛蘭
Xiao Gu-la  小古剌
Xiao Huang River  小黃江
Xiao Ke-lan  小柯蘭
Xiao Long-chuan  小隴川
Xiao Pass  小關
Xiao-an Sea-port  小安海口
Xiao-bao-chang  小保場
Xiao-cheng  小埕
Xiao-jiang Bridge  小江橋
Xiao-ling  孝陵
Xiao-ling Guard  孝陵衛
Xiao-shan  蕭山
Xin Cai-cai  新材村
Xin-an Commandery  新安鎮
Xin-an County  新安縣
Xin-an County  新安縣
Xin-an Guard  新安衛
Xin-an Hamlet  新安社
Xin-an Independent Battalion  新安守禦千戶所
Xin-an Independent Battalion  新安守禦千戶所
Xin-an Prefecture  新安州
Xin-cai Village  信豐縣
Xin-feng County  新福縣
Xin-fu County  新福縣
Xin-hua County  新化縣

Pages