Xi-zong (Liang)

Reign: Tian-qi
Reign Date Western Date
Year 4, Month 1, Day 15 4 Mar 1624
Year 4, Month 1, Day 17 6 Mar 1624
Year 4, Month 2, Day 29 16 Apr 1624
Year 4, Month 5, Day 17 2 Jul 1624
Year 4, Month 5, Day 29 14 Jul 1624
Year 4, Month 7, Day 11 24 Aug 1624
Year 4, Month 7, Day 11 24 Aug 1624
Year 4, Month 10, Day 18 28 Nov 1624
Year 4, Month 10, Day 18 28 Nov 1624
Subscribe to RSS - Xi-zong (Liang) Subscribe to Xi-zong (Liang)