Personal Names

ABCDEFGH |  I |  JKLMNOPQRST |  U |  V |  WXYZ
Bai Bi  白賁
Bai Family  白氏一家
Bai Gui  白圭
Bai Jing  白敬
Bai Lin  白麟
Bai Wen-yu  白文玉
Bai Yuan-jie  白元潔
Bai Yue  白鉞
Bai-li-mi-su-la  白里迷蘇剌
Bai-zhang  拜張
Ban Ai  板哀
Ban Dao-han  班道罕
Ban Guan-han  板官罕
Ban Hao  板浩
Ban Jian  板蹇
Ban Lan  板懶
Ban Lian  板連
Ban Lu  板魯
Ban Mei  板莓
Ban Men  板門
Ban Meng-bing  板孟丙
Ban Nuan  板暖
Ban Tai  板台
Ban Xi-dun  板細墩
Ban Xi-nen  板細嫰
Ban Xian  板羨
Ban Xin  板新
Ban Yang  板洋
Ban Yang-lan  板羊覽
Ban Ye  板野
Ban Zhi  扳直
Ban Zhi-san  板直三
Ban-ba-di  班把底
Ban-nan-su-la  板南速剌
Ban-ya Zhong  板雅忠
Ban-ya-zhe  板雅者
Bang Xie-mu  邦歇木
Bao Bu-ling-shi-na-ri-wu  寶部領詩那日勿
Bao Cai-fu  寶財賦
Bao Gui Shi-li-ban  寶圭詩離班
Bao Gui Shi-na-ba-di  保圭尸那八的
Bao Gui Xi-na-ba-di  寶圭西那八的
Bao Lu Gui Zhao Po-lang  保祿圭照婆郎
Bao Luo Gui A-na-lai-yu  寶絡圭阿那來郁
Bao Ma-weng  保麻翁
Bao Xiang-xian  鮑象賢
Bao Xuan  包宣
Bao Zhao  鮑照
Bao Zheng  鮑政
Bao-ding Earl  寶定伯
See "Liang Ming" in this index.
Bao-ding Marquis  寶定侯
See "Meng Ying" in this index.
Bei-dou-nu  北斗奴
Bei-hei  孛黑
Bei-la Lan-luo-zhe-zhi-bo-zhi  孛剌藍囉者直波知
Bei-ling-da-ha  孛令達哈
Bi Jin  畢進
Bi Jing-li  畢竟立

Pages