Personal Names

ABCDEFGH |  I |  JKLMNOPQRST |  U |  V |  WXYZ
Wu Xiao-xian  武孝先
Wu Xin  武信
Wu Xing  吳興
Wu Xing  吳興
Wu Xuan  吳宣
Wu Yan-wei  武嚴威
Wu Ying-qi  吳應琦
Wu Yong  吳用
Wu Yong-zhen  武永禎
Wu Yuan  吳源
Wu Yun  伍雲
Wu Zheng  武征
Wu Zheng  武正
Wu Zhong  吳忠
Wu Zhong  吳中
Wu Zi-ling  武子陵
Wu-bao Chi-na  巫寶赤納
Wu-di  武帝
Wu-ding Marquis  武定侯
See "Guo Ying" in this Index.
Wu-du-man  烏都蠻
Wu-jie Marquis  武節侯
See "Chen Ke-zhen" in this Index.
Wu-jin Earl  武進伯
See "Zhu Rong" in this Index.
Wu-la-li-la-sha  吾剌里剌沙
Wu-lao-bo-wu  勿勞波務
Wu-li-du  勿黎都
Wu-qing Earl  武清伯
see "Shi Heng" in this Index.
Wu-sha  巫/無沙
Wu-tuo-lao-wang-jie  勿陀勞網結
Wu-xiang Earl  武襄伯
Wu-zhe-na  五者納
x  李氏
Xi Gui  席貴
Xi Jing  席敬
Xi Zheng  席政
Xi-de  昔得
Xi-la  喜臘
Xi-la-zhe  昔剌者
Xi-li Ba-da-la Ba-la-bu  昔里八達剌八剌蒲
Xi-li Ba-mi-xi-wa-er Diu-ba-sha  息力八密息瓦兒丟八沙
Xi-li Lan-ma-la  息利蘭麻剌
Xi-li Ma-ha-la-zha-di-la-zha  昔里馬哈剌扎的剌扎
Xi-li Ma-ha-la-zhe  西哩麻哈剌者
Xi-li Ma-ha-lai  悉里麻哈賴
Xi-li Sa-ma-la-zha-ya  西里撒麻剌扎牙
Xi-li Sa-ma-lan-zha-ya  西里撒麻蘭札牙
Xi-li Zhang  西裏帳
Xi-ping Marquis  西平侯
See also "Mu Ying", "Mu Sheng" and "Mu Chun" in this Index.
Xia Bao-zi  夏保子
Xia Dao-nan  夏道南
Xia Shi-chang  夏士昌
Xia Shi-xun  夏世勳
Xia Tai  夏泰
Xia Xiang-feng  夏祥鳳
Xia Yan  夏言
Xia Yuan-ji  夏原吉
Xia Zheng-shu  夏徵舒
Xia Zhi-shan  夏止善
Xia-er-zhi-nei-mi-xu  遐爾直內密須
Xia-wang  遐旺
Xian Die  線楪

Pages