Personal Names

ABCDEFGH |  I |  JKLMNOPQRST |  U |  V |  WXYZ
Ai Pu  艾璞
Ai Wa  挨瓦
Ai-mo-xin  愛沒心
Ai-ya-si-ding  靄牙思丁
Ai-yan  靄淹
Ai-zhun  哀准
An Chieftain  安酋
An Quan  安銓
An Xing  安興
An-ba-er  俺八兒
An-ding  安定
An-du-lu  安都祿
An-ping Earl  安平伯
See "Li An" in this index.
An-shou-sun  安守孫
An-yuan Earl  安遠伯
See "Liu Sheng" in this index.
An-yuan Marquis  安遠侯
See "Liu Sheng" "Liu Pu" and "Liu Xun" in this Index.
Ba Chong  巴寵
See also "Ba Long" in this index.
Ba-da-na Ba-na-wu  八達那巴那務
Ba-di Di-man  八第的蠻
Ba-di Ji-san  八諦吉三
Ba-di Nan-wu  八諦南巫
Ba-di Wu-xin  八禘烏信
Ba-di Xiao-ma-mo  八諦蕭麻抹
Ba-di Zhan-bi  八的占必
Ba-du  把都
Ba-du-ge Ba-da-la  巴都葛巴答剌
Ba-du-ge Ba-la-bu  叭都葛巴剌卜
Ba-du-ge Su-kui  叭都葛蘇悝
Ba-du-ge Su-li  叭都葛蘇哩
Ba-du-jia Su-li  叭都加蘇哩
Ba-er-mi-su-li  八兒迷蘇里
Ba-fei  八非
Ba-han  巴罕
Ba-la-mi-suo-la Da-luo Xi-ni  巴剌密鎖剌達羅息泥
Ba-la-si  八剌思
Ba-la-wu  巴剌武
Ba-long  巴龍
See also "Ba Chong"
Ba-luo Lan-mi-sun-la  把囉藍米孫剌
Ba-luo-zhi  巴羅質
Ba-mu  巴母
Ba-shan Prince/King  巴山王
Ba-sheng  霸生
Ba-ti Zu-han  八蹄足翰
Ba-xiang  捌襄
Ba-yi-ji  把一濟
Ba-za-la-wa-er-mi  把匝剌瓦爾密
Ba-zhi Chen Wei-da  八智陳惟達
Ba-zhi Chen Zhi-jian  八致陳致堅
Ba-zhi Li Bin  八智李斌
Ba-zhi Ma-mo  八致麻抹
Ba-zhi Ma-mo  八智麻抹
Ba-zhi Ma-wu  八致麻勿
Ba-zhi Ma-wu  八致麻勿
Ba-zhi Man-rong  八致滿榮
Ba-zhi Wei-kai  捌致惟開
Ba-zhi Wei-su  八智惟速
Ba-zhi Wu-sha  八智巫沙
Ba-zhi Ya-tan  八智亞檀
Ba-zhi Zhao-yang  八致昭陽
Ba-zhi Zong-jing  八致宗敬

Pages