Personal Names

ABCDEFGH |  I |  JKLMNOPQRST |  U |  V |  WXYZ
Wang Zhen  王振
Wang Zheng  王政
Wang Zheng-zhong  王正中
Wang Zhi  王質
Wang Zhi  王/汪直
Wang Zhi  汪智
Wang Zhong  王中
Wang Zhong  王忠
Wang Zhong  王忠
Wang Zhou-zhen  王周鎮
Wang Zi  王孜
Wang Zi-hu  王紫胡
Wang Zi-shun  王子順
Wang Zong-zhong  王宗中
Wang Zun-de  王尊德
Wang Zuo  王佐
Wei Bang-xiang  韋邦相
Wei Bi  魏璧
Wei Cha  韋查
Wei Chen  韋琛
Wei Da-li  韋達禮
Wei De-cheng  韋德成
Wei Gang  魏剛
Wei Juan  韋眷
Wei Kai  唯開
Wei Lang-luo  韋郎羅
Wei Shao-zeng  韋紹曾
Wei Shu  惟叔
Wei Si-shan  魏思善
Wei Ti-ming  魏體明
Wei Tuo  尉陀
Wei Wan-huang  韋萬黃
Wei Wu  韋五
Wei Yang-meng  魏養蒙
Wei Ying  魏瑛
Wei Yuan  韋源
Wei Yuan  魏源
Wei-gong-zhi  微光執
Wei-guo  衛國(大)王
See "Li Cheng" in this Index.
Wei-guo Duke  魏國公
See "Xu Peng-ju" in this Index.
Wei-luo-fa  惟羅法
Wei-ma-lang  韋麻郎
Wei-xi-ying  為昔英
Wei-yuan Earl  威遠伯
See "Fang Zheng" in this Index.
Wei-zhe-ran-na  微者然那
Wen Chun  溫純
Wen Gao-mo  溫臯謨
Wen Liang-fu  聞良輔
Wen Ru-zhang  溫如璋
Wen Zuo  文作
Wen-dan  文旦
Wen-di  文帝
Weng Can  翁燦
Weng Fu  翁富
Weng Gui  翁貴
Weng Mi  翁米
Weng Mo  翁末
Weng Shao-wan  翁紹完
Weng Wan  翁晚
Weng Wan-da  翁萬達

Pages