Personal Names

ABCDEFGH |  I |  JKLMNOPQRST |  U |  V |  WXYZ
Wang Sheng  王勝
Wang Sheng  王昇
Wang Sheng  王昇
Wang Sheng  王昇
Wang Sheng-zu  王繩祖
Wang Shi-chang  王世昌
Wang Shi-lu  王士魯
See "Wang Dun" in this Volume.
Wang Shou-jing  王守京/經
Wang Shou-ren  王守仁
Wang Shu  王樞
Wang Shu  王恕
Wang Shu  王恕
Wang Shun-min  汪舜民
Wang Tang  王堂
Wang Ting-guang  王廷光
Wang Ting-ji  王廷稷
Wang Tong  王通
Wang Tong  王桐
Wang Wang-gao  王望高
Wang Wen  王文
Wang Wen-sheng  王文盛
Wang Wen-tong  王文通
Wang Xi  王喜
Wang Xi  王喜
Wang Xi  王熙
Wang Xi-jue  王錫爵
Wang Xi-wen  王希文
Wang Xi-zhang  王熙章
Wang Xian  王憲
Wang Xian  王暹
Wang Xian-zu  王顯祖
Wang Xiang  王祥
Wang Xiong  王雄
Wang Xuan  王宣
Wang Xun  王訓
Wang Ya  王雅
Wang Yan  王演
Wang Yan-guang  王延廣
Wang Yan-ling  王延齡
Wang Yang  王陽
Wang Yang-hao  王養浩
Wang Yi-lin  王一麟
Wang Yi-ning  王以寧
Wang Yi-qi  王以旂
Wang Ying-en  王應恩
Wang Ying-si  王應思
Wang Ying-xuan  王應選
Wang Yong  王永
Wang Yong  汪用
Wang You  王友
Wang You  王祐
Wang You-lin  汪有臨
Wang Yu  王豫
Wang Yu  王玉
Wang Yuan  汪淵
Wang Yuan  王源
Wang Yuan-han  王元翰
Wang Zhao  王詔
Wang Zhe  王哲
Wang Zhen  王縝

Pages