Personal Names

ABCDEFGH |  I |  JKLMNOPQRST |  U |  V |  WXYZ
Ruan Zhen  阮貞
Ruan Zheng  阮正
Ruan Zhi  阮智
Ruan Zhi-xian  阮執先
Ruan Zhong  阮忠
Ruan Zhong-kui  阮仲逵
Ruan Zhuang  阮莊
Ruan Zi-ji  阮子冀/驥
Ruan Zi-jin  阮子晉
Ruan Zong  阮宗
Ruan Zong-bao  阮宗豹/保
Ruan Zong-liang  阮宗亮
Ruan Zong-qi  阮宗琦
Ruan Zong-yang  阮宗揚
Ruan Zong-zhou  阮宗冑
Sa-li Wang La-zha  撒里汪剌查
Sa-ma-ya-cha-jia-er  撒馬牙茶嘉兒
Sai-di-la-zhe  賽的剌者
Sai-dian-chi  賽典赤
Sai-fu-ding  賽弗丁
Sai-fu-ding  賽弗丁
Sai-yi Ma-ha  賽一馬哈
Sai-yi Ma-ha-mie  賽一馬哈乜
probably same as person in following entry.
Sai-yi Ma-ha-ye  賽一馬哈也
Sai-yi-de Ma-ha-ma  賽亦得馬哈麻
Possibly same as person in following entry.
San-bao  三寶
San-bao-li-dai  三寶歷代
San-duo  散奪
San-lai Bo-mo-la-zha-di-lai  三賴波磨剌札的賴
San-lai Bo-mo-la-zha-lai  三賴波摩剌札賴
San-peng  散朋
See "Si San-peng" in this Index.
San-wu-liang-die  三吾良叠
Sang-jia-la-zha  桑加剌查
Sang-qi-la-zha  桑乞剌查
Sen-lie Pa-la  森烈怕臘
Seng A-lie  僧阿烈
Seng A-lie A-er  僧阿烈阿兒
Seng A-lie He-er  僧阿烈河兒
Seng A-lie Jun-lu  僧阿烈均祿
Seng Jia-lie Yu-lan  僧伽烈宇蘭
Sha Ban  沙扮
Sha Chen  沙琛
Sha Xian  沙獻
Sha Yuan  沙原
Sha Zhe-han  沙者罕
Sha-bo-tuo-na-ban  沙鉢脫那辦
Sha-bu-deng-gu-lu  沙不登古魯
Sha-gu-bu-luo  沙古卜洛
Sha-gu-xing  沙古性
Sha-li-ba  沙里拔
Sha-mi-di  沙米的
Sha-mo-di-da  沙沒底大
Sha-na-wan-nuo-ye  沙那萬喏耶
Sha-ri-di-qi  沙日底齊
Sha-ri-di-zhai  沙日底齋
Sha-xi-ba-ma  沙係把麻
Shan Gang  單綱
Shan Rong  單榮
Shan Shou  山壽
Shan Yun  山雲

Pages