Personal Names

ABCDEFGH |  I |  JKLMNOPQRST |  U |  V |  WXYZ
Shi Jin-qing  施進卿
Shi Mao  施懋
Shi Mao  石瑁
Shi Xing  石星
Shi Xue-qian  史學遷
Shi You  師祐
Shi-li Nan-na-na-nuo  施里難那那喏
Shi-na-ba-zhi  施那八智
Shi-tang Village Marquis  石唐鄉侯
See "Li Ting-shan" in this Index.
Shu Nu  書奴
Shu Prince  蜀王
Shu Qi-long  舒起龍
Shu Tong  舒曈
Shu Yi  舒議
Shu-shi-li  疏世利
Shu-ti-kun  述提昆
Shu-ti-kun Bu-sha  述提昆逋沙
Shuai Mie  帥乜
Shun  舜
Si Bing  思柄
See also "Si Bing-fa" below.
Si Bing-fa  思柄法
Si Bu-fa  思卜法
Si Die  思楪
Si Ge  思箇
Si Guang  司廣
Si Han  思漢
Si Hong  思轟
Si Hong-fa  思洪法
Si Hua  思化
Si Ji-fa  思機發
Si Jue-fa  思决法
Si Ken-fa  思掯法
Si Keng-nang  思坑曩
Si Li  思禮
Si Liu-fa  思六發
Si Lu  思陸/六
Si Luan-fa  思欒發
Si Lun  思倫
Si Lun-fa  思倫發
Si Luo  思落
Si Ming-fa  思命發
Si Ren-fa  思任發
Si San-peng  思散朋
Si Shun  思順
Si Song  思宋
Si Tuo  思佗
Si Wai-fa  思外法
Si Wan  思完
Si Xian  思線
Si Xing-fa  思行發
Si Yi  思義
Si Ying  思英
See also "Tao-meng Si Ying" in this Index.
Si Yuan  思遠
Si Zhe  思折
Si Zhen  思真
Possibly same person as noted in following entry.
Si Zhen  思真
Si Zheng  思正
Si Zhuo  思琢
Si-ji-ding  巳即丁
Si-li Bo-luo-ma-na-re-zhi-la  思利波羅麻那惹智剌

Pages