Personal Names

ABCDEFGH |  I |  JKLMNOPQRST |  U |  V |  WXYZ
Ding Shi-yan  丁仕驗
Ding Tong  丁桐
Ding Xuan  丁璿
Ding Yang-hao  丁養浩
Ding Yi  丁異
Ding Zhai  丁宅
Ding Zong-lao  丁宗老
Ding-xi Earl  定西伯
See "Jiang Gui" in this Index.
Ding-xi Marquis  定西侯
See "Jiang Gui", "Jiang Wan" and "Jiang Cong" in this Index.
Ding-xiang Earl  定襄伯
See "Guo Deng" in this Index.
Ding-yuan Marquis  定遠侯
See "Wang Bi" in this Index.
Ding-yuan Prince  定遠王
See "Mu Sheng" in this Index.
Dong Bin  董斌
Dong Bo-qi  董伯起
Dong Ci  董賜
Dong Di  董底
Dong Han-ru  董漢儒
Dong Jie  董節
Dong Lin  董璘
Dong Rong  董榮
Dong Si-gong  董思恭
Dong Xian-ce  董獻策
Dong Yi  董義
Dong Ying  董瑛
Dong Ying-zhen  董應軫/楨
Dong Yu  董裕
Dong Yuan  董源
Dong Yuan-ru  董元儒
Dong Yue  董越
Dong Zhen  董陣
Dong Zheng-yi  董正議
Dong Zhong  董忠
Dong-chuan Marquis  東川侯
See "Hu Hai" in this Index.
See "Hu Du" in this Index.
Dong-shao  董紹
Dou Jun  竇俊
Dou Pai  豆派
Dou-wa-la-zha  兜哇剌劄
"the king of the country of Gan-ba-li"
Dragon-Tiger General  龍虎將軍
See "Deng Ru-xi", "Ding Chong", "Fan Geng", "Li Chan ", "Li Mu", "Li Rui" , "Pan Yang", "Wu Shi-liao" and "Wu Zhong" in this Index.
Du Bi-lie  杜必列/烈
Du Bo-yi  杜伯儀
Du De-ling  杜德凌
Du Du  杜妬
Du Gang  杜綱
Du Ge-dan  杜箇
Du Gu  杜姑
Du Hui  杜惠
Du Jian  杜漸
Du Jiong  杜絅
Du Kai  杜凱
Du Lu <Lv?>-qian  杜履謙
the "attendant Minister"
Du Piao  杜瓢
Du Qu  杜璩
Du Ri-dun  杜日墩
Du Ru-zhen  杜汝禎
Du Sheng  督勝
Du Shi-qing  杜世卿
Du Shun-qin  杜舜欽
Du Teng  督騰
Du Wei-zhong  杜維/惟忠

Pages