Personal Names

ABCDEFGH |  I |  JKLMNOPQRST |  U |  V |  WXYZ
Duo Tai  多太
Duo Wai-men  多外悶
Duo Wai-meng  多歪孟
Duo Xiong  多兇
Duo Zhong  多忠
Duo-<mi?>-er  多滅兒
Duo-ba-yi-na  多把衣那
Duo-li-shi-ma-zhi  朶里實/失馬智
E Tao  俄陶
E-jin-pa  額近怕
Emperor of Great Yue  大越國皇
See "Chen Ji-kuo" in this Index.
Emperor Yang  隋煬帝
Er-lun-na  而論那
Fan Bi-li  范必栗
Fan Bo-gao  范伯高
Fan Chen  范沉
Fan Cheng  范澄
Fan Fang  范昉
Fan Geng  范庚
Fan Gong-yi  范公議
Fan Gong-zhi  范公擲
Fan Guang-yu  范光裕
Fan Huai-jin  范懷瑾
Fan Huang  范璜
Fan Ji-zu  樊繼祖
Fan Jing  范竟
Fan Jing  樊敬
Fan Kang  范慷
Fan Ke-jiu  范可久
Fan Lai  范淶
Fan Liu  范柳
Fan Liu-cai  范六才
Fan Lu  范輅
Fan Ma-huan  范馬緩
Fan Ning  范寧
Fan Qian  范謙
Fan Ruan  范軟
Fan Shan  范善
Fan Shao  番稍
Fan Shi-xing  范士興
Fan Tai  樊泰
Fan Wen  范文
Fan Xian-ke  范獻科
Fan Xie  范鞋
Fan Xing  范興
Fan Ya  范牙
Fan Yan  范晏
Fan Yang  范仰
Fan Yong  范鏞
Fan Yu  范玉
Fan Yuan  范員
Fan Yuan-lan  范元覽
Fan Yun-lin  范允臨
Fan Zheng-yi  范正毅
Fan Zi-yi  范子儀
Fan Zu-yu  范祖禹
Fang An  房安
Fang Bin  方賓
Fang Gan-tong  方甘同
Fang Guo-zhong  方國忠

Pages