Personal Names

ABCDEFGH |  I |  JKLMNOPQRST |  U |  V |  WXYZ
Fang Jin  方瑾
Fang Jun  方濬
Fang Lue  方畧
Fang Shou  方守
Fang Su-yi  方素易
Fang Ting-chen  放廷臣
Fang Xi  方璽
Fang Ying  方瑛
Fang Ying-zhi  放應職
Fang Zheng  方政
Fang Zheng  方政
Fang Zheng-tang  方正堂
Fang Zhong  方仲
Fang Zhuo-meng  方卓孟
Fang-shu-bai  方叔擺
Fei Ju  費聚
Fen-hong  粉/紛紅
Feng <You?>  馮郁
Feng ?  馮氏
Feng Chao-wen  鳳朝文
Feng Cheng  馮誠
Feng Cong-long  馮從龍
Feng Fu  奉福
Feng Gui  馮貴
Feng Ha-sa  馮哈撒
Feng Ji-li-fa  奉吉利法
Feng Jie  馮傑
Feng Jing-fa  奉敬法
Feng Jing-long  馮景隆
Feng Ke  鳳克
Feng Ke-kuan  馮克寬
Feng Li  馮立
Feng Rui  馮睿
Feng Tai  馮泰
Feng Wai-fa  奉外法
Feng Xi  馮翕
Feng Xue  奉學
Feng Yi  馮義
Feng Zhi  馮智
Feng Zong-shi  馮宗實
Feng-cheng Marquis  豐城侯
See "Li Bin" and "Li Xian" in this Index.
Feng-lu  豐祿
Fo-nan-bo-er-zhe  佛南波二者
Fu An  扶安
Fu An  福安
Fu Chong  傅寵
Fu Feng-ao  傅鳳翱
Fu Tai  傅泰
Fu Xing  福興
Fu Ying-jia  傅應嘉
Fu Yong-bao  傅永珤
Fu Yong-yao  傅永瑤
Fu You-de  傅友德
Fu Yu  富峪
Fu Yu  福玉
Fu Zhong  扶忠
Fu-bo General  伏波將軍
See also "Ma Yuan" in this Index.
Fu-cheng Commandery Duke  福成郡公
See "Chen Xi-ge" in this index.
Fu-he-si-luo  佛喝思囉
Fu-liu-gai  芙留該

Pages