Personal Names

ABCDEFGH |  I |  JKLMNOPQRST |  U |  V |  WXYZ
Guo Wen  郭文
Guo Xian  郭顯
Guo Xin  郭信
See also "Ya-lie Guo Xin" in this index.
Guo Xu  郭緒
Guo Xu  郭敘
Guo Xun  郭勛
Guo Ying  郭英
Guo Ying-pin  郭應聘
Guo You-yan  郭有嚴
Guo Yuan-deng  郭元等/登
See "Guo Deng" in this Index.
Guo Yuan-qing  郭元慶
Guo Zheng  郭徵
Guo Zhi  郭智
Guo Zhong-nan  郭仲南
Guo Zi  郭資
Guo-long Bo-la Lue-kun Xi-li You-di-(-ya)  國隆勃剌略坤息利尤地亞
Ha-bei-nai-na  哈背乃那
Ha-da-la  哈荅剌
Ha-da-su  哈荅速
Ha-ha-hong  哈哈哄
Ha-la-geng  哈喇梗
Ha-li Zhi-han  哈利之漢
Ha-li Zhi-mo  哈利之漠
Ha-ma-ding  哈麻丁
Ha-na-ba  哈那巴
Ha-ni Zhe-han  哈尼者罕
Ha-zai  哈災
Ha-zhi  哈只
Ha-zhi A-li  哈只阿里
Ha-zhi Hu-xian  哈只忽先
Ha-zhi Huo-xin  哈只火辛
Ha-zhi Ma-ha-mo Qi-la-ni  哈只馬哈沒奇剌泥
Ha-zhi Ma-he-mo  哈直馬合默
Hai Shou  海壽
Hai-da-er  海達兒
Han .....  罕….
Han Ba  罕拔
Han Ba-fa  罕八法
Han Bin-fa  罕寶發
Han Chu  罕處
Han Di-fa  罕的法
Han Die-fa  罕楪法
Han Gai  菡蓋
Han Gai-fa  罕蓋法
Han Guan  韓觀
Han Guang-da  韓光大
Han Guang-wu  漢光武
Han Guo-fa  罕郭法
Han Hong  罕烘
Han Hu  罕忽
Han Jin-zhong  罕進忠
Han Kai  罕開
Han Ke  罕<磕>
Han Le-fa  罕樂法
Han Li-fa  罕立法
Possibly same person as "Han Lie-fa".
Han Lie  罕列
See "Han Lie-fa" below.
Han Lie-fa  罕列法
Han Lie-nian  罕列年
Han Luo-fa  罕落法
Han Men-fa  罕門法

Pages