Personal Names

ABCDEFGH |  I |  JKLMNOPQRST |  U |  V |  WXYZ
Hu Yan-chen  胡彥臣
Hu Yao-shi  胡堯時
Hu Yi  胡廙
Hu Yi-yuan  胡一元
See also "Li Ji-li"
Hu Ying  胡濚
Hu Ying-zhao  胡應召
Hu Yuan  胡原
Hu Zhen  胡震
Hu Zhi  胡誌
Hu Zi-jing  胡子經
Hu Zong-ming  胡宗明
Hu-du  忽都
Hu-du-bu-di-mao-na-na  虎都卜的毛那那
Hu-du-man  虎都蠻
Hu-du-wu-xia-mei  虎都無霞昧
Hu-er-na  忽兒那
Hu-er-zao  胡爾慥
Hua Song  華嵩
Hua Ying  花英
Hua-e General  華頟/額將軍
See "Li Wei"
Hua-tai-zhu  華抬朱
Hua-zhao-song  華招宋
Hua-zhao-zhu  華招朱
Huai Liang  懷良
Alternatively Liang Huai
Huan-guo Prince  驩國王
See "Chen Ji-jin"
Huang An  黃庵
Huang Ben  黃本
Huang Biao  黃彪
Huang Bin  黃斌
Huang Bo-yan  黃伯顏
Huang Bo-yang  黃伯陽/楊
Huang Cheng  黃誠/成
Huang Cheng-xuan  黃承玄
Huang Cheng-zu  黃承祖
Huang Cun  黃存
Huang Dong-shan  黃東山
Huang Fu  黃福
Huang Gong-gan  黃公幹
Huang Gong-ji  黃拱極
Huang Gong-sheng  黃拱聖
Huang Gong-ti  黃公剔
Huang Guang-cheng  黃廣成
Huang Guang-ping  黃廣平
Huang Guang-sheng  黃光昇
Huang Gui  黃桂
Huang He-xing  黃合興
Huang Hong  黃<弘>
Huang Huai-jie  黃懷節
Huang Hui-qing  黃晦卿
Huang Ji  黃驥
Huang Ji-xian  黃紀賢
Huang Jin-guang  黃金廣
Huang Jing  黃敬
Huang Jing  黃景
Huang Jing-nan  黃静男
Huang Ju-lian  黃巨歛
Huang Ke-zuan  黃克纉
Huang Kuan  黃寬
Huang Lei  黃磊
Huang Lu  黃祿

Pages