Personal Names

ABCDEFGH |  I |  JKLMNOPQRST |  U |  V |  WXYZ
Huang Mao  黃懋
Huang Ming-zhe  黃明哲
Huang Qian-heng  黃乾亨
Huang Qin-zhu  黃<坅>珠
Huang Qiong  黃瓊
Huang Rang  黃讓
Huang Ri-xi  黃如錫
See "Huang Fu"
Huang Ru-dian  黃汝典
Huang Ru-gui  黃汝桂
Huang Ru-liang  黃汝良
Huang Run-yu  黃潤玉
Huang Shang  黃裳
Huang Sheng  黃昇
Huang Shi-er  黃十二
Huang Shi-gang  黃世岡
Huang Shi-yan  黃師顏
Huang Tian-bao  黃添保
Huang Ting-man  黃廷滿
Huang Tong-li  黃通理
Huang Wan  黃綰
Huang Wen-bing  黃文炳
Huang Wen-tong  黃文通
Huang Xiao-yang  黃蕭養
Huang Yi  黃義
Huang Ying-jia  黃應甲
Huang Yuan-bo  黃元白
Huang Yuan-ke  黃原可
Huang Yuan-yi  黃元懿
Huang Zhang-ma  黃章馬
Huang Zhen  黃振/震
Huang Zheng-se  黃正色
Huang Zhi-sheng  黃智勝
Huang Zhong  黃中
Huang Zi-shun  黃子順
Huang Zong-zai  黃宗載
Hui-yuan  惠圓
Hun Dian  渾典
Hun Dian  混典
Hun Gen  混艮
Hun Lun  混論/倫
Hun Meng-ping  混孟平
"the native official"
Hun Qu  混曲
Huo-shi-de  火失的
Huo-zhe Ya-liu  火者亞劉
See also "Ya-liu"
Huo-zhe Ya-san  火者亞三
Ji <Chun>  紀諄
Ji Biao  濟標
See also "Bu-gai Ji-biao"
Ji Chao-xuan  季朝選
Ji Fu  季福
Ji Gang  紀綱
Ji Lian-dao  紀連道
Ji Mei  濟媚
Ji Qing  吉慶
Ji Shi  吉時
Ji Yuan-xian  紀元憲
Ji-an Marquis  吉安侯
See also "Lu Zhong-heng"
Ji-bu Zhi-mei  濟布智眉
Ji-cha-pan-ma  機察槃麻
Ji-ji-ding  己即丁
Ji-sui  紀歲
See "Mang Ji-sui"

Pages