Personal Names

ABCDEFGH |  I |  JKLMNOPQRST |  U |  V |  WXYZ
Jin Yi  金義
Jin Yu  金玉
Jin Zhao-xing  金朝興
Jin Zhong  金忠
Jin Zhong-shi  金忠士
Jin-dang  斤蕩
Jing Ban-fa  景辦法
Jing Bian-fa  景辨法
Jing Long-fa  景隆法
Jing Mao  荊茂
Jing Zhuo-fa  景拙法
Jing Zong-zhen  景宗真
Jing-chuan Marquis  景川侯
See "Cao Zhen" in this Index
Jing-jiang Prince  靖江王
Jing-yuan Earl  靖遠伯
See "Wang Ji" in this Index
Jiu-bie-tuo-pu  究別陀朴
Jiu-cun-ce  究村則
Juan Meng-che  涓孟車
Kai-ping Prince  開平王
See "Chang Yu-chun" in this Index
Kai-sheng Prince  開聖王
See "Ruan Duo" and "Ruan Duo-wei" in this Index
Kan Zhong  衎忠
Kan Zhong  闞忠
Kan-jia-li-mei  看<加>立昧
Kang Hao  康浩
Kang Meng-xiang  康夢相
Kang Qi-dao  康<啟>道
Ke Qiao  柯喬
Ke Rong  柯榮
Ke-li  刻里
Ke-yi-li  可亦里
Kong Bin  孔斌
Kong Wen-sai  孔文塞
Kong Xian-qing  孔憲卿
Kong-kang Dao Luan-cheng  控抗刀欒秤
Kong-zi  孔子
Ku-la-mo-la  苦剌默剌
Kuang Ye  鄺埜
Kun Gang-yue  坤罡悅
Possibly same as following person
Kun Jiang-yue  坤江悅
Kun Lie-zhe-peng-sha  坤烈者捧沙
Kun Lu-qun  坤祿羣
Kun Lu-qun-xie-ti  坤祿羣謝提
Kun Mei  坤梅
Kun Ming-zhai  坤明齋
Kun Ming-zhao  坤明昭
Kun Pu-lun-zhi  坤普論直
Kun Sha-qun  坤沙群
Kun Si-li  坤思禮
Kun Si-li La-zhe-wan-zhe  坤思利剌者萬直
Kun Si-li Fu  坤思利弗
Kun Si-li Ji-la-shi-zhi-ti  坤思利濟剌試職替
Kun Si-li Ren-nong-la  坤偲俚任儂剌
Kun Si-li-yi  坤思利亦
Kun Si-yue-la-zhe Shu-di-li  坤思悅喇者束的利
Kun Tie-mi-di-li  坤帖米的利
Kun Tie-xie-ti  坤貼/帖謝提
Kun Wang-qun-xie-ti  坤望群謝提
Kun Wen-kun  坤文琨
Kun Xu-mo-nai  坤須末柰
Kun Ying-ming-di-lei  坤應命的類

Pages