Personal Names

ABCDEFGH |  I |  JKLMNOPQRST |  U |  V |  WXYZ
He Zhong  何忠
He Zi-ming  何子明
He-a-ma  和阿媽
He-ning Prince  和寧王
See "A-lu-tai" in this Index.
See "Li Yuan-jiu" in this Index.
He-zhe Li-yi-si  和者里一思
Hei Mian-zhong  黑面鐘
Hong Bao  洪保
Hong Bing-liang  洪秉良
Hong Di-zhen  洪迪珍
Hong Du  洪都
Hong Ji-yuan  洪際元
Hong Mao-zai  洪茂仔
Hong Shi-fan  洪師範
Hong Xia  洪夏
Hong Xing  洪性
Hong Yi  洪溢
Hong Ying-dou  洪應斗
Hong Yuan  洪垣
Hong Zai-sheng  洪仔生
Hong Zhen  洪真
Hou Bao  侯保
Hou Ji-gao  侯繼高
Hou Jin  侯璡
Hou Li  侯禮
Hou Ting-yu  侯廷玉
See "Hou Jin" in this Index.
Hou Xian  侯顯
Hou Yi  侯義
Hou Yong  侯永
Hou Yong  侯勇
Hou Zhen  侯鎮
Hu Chang  胡常
Hu Chen  胡辰
Hu De  胡得/徳
Hu Di  胡<奃>
Hu Du  胡杜
Hu Gang  胡綱
Hu Gong-man  胡公滿
Hu Hai  胡海
Hu Hai-yang  胡海洋
Hu Hou  胡後
Hu Jian  胡間
Hu Jiang  胡將
Hu Jiao  胡交
Hu Jie  胡潔
Hu Ju  胡具
Hu Jun  胡俊
Hu Kui  胡奎
Hu Lian  胡璉
Hu Liang-peng  呼良朋
Hu Lie  胡烈
Hu Qi-zao  胡其慥
Hu Ru-ning  胡汝寧
Hu Shi-ji  胡時濟
Hu Shou-ren  胡守仁
Hu Tong  胡同
Hu Tong  胡桐
Hu Tong-hai  胡通海
Hu Wei-yong  胡惟庸
Hu Xin-de  胡心得

Pages