Personal Names

ABCDEFGH |  I |  JKLMNOPQRST |  U |  V |  WXYZ
Ma-na-re-jia-na-nai  麻那惹加那乃
Ma-na-re-jia-na-re-nai  麻那惹加那惹乃
Ma-na-zhe Wu-li  麻那者巫里
Ma-pai  馬牌
Ma-pai-yi-xi  馬牌矣細
Ma-sha  麻沙
See also "Nai Ma-sha" in this Index.
Ma-sha  麻沙
Ma-xia-mu  馬下木
Ma-xia-mu  馬夏抹
Ma-zhe-su  馬者速
Ma-zhi-a-sa  馬只阿撒
Mai-di-li-ba-la  買的里八剌
Man Cai-gu  蠻才古
Man Pa  蠻怕
Man Sai  蠻賽
Man-di-dai  蠻底代
Man-di-li-ha-lu  蔓的里哈盧
Man-su Sha-er  滿速沙兒
Mang Ao  莽凹
- See also "Mang Ying-li" in this Index.
Mang Cheng-ye  莽承業
Mang Da-la  莽噠喇
Mang De-la  莽德剌
Mang Hui  莽輝
Mang Hui  莽惠
Mang Ji-sui  莽紀歲
Mang Ji-zhu  莽幾著
Mang Kuo-mu  莽闊母
Mang La-zha  莽剌劄
Mang Le  莽勒
Mang Meng-fang  忙孟放
Mang Mi-ya  莽縻啞
Mang Mie-a-jie  莽咩阿借
Mang Mo  莽莫
Mang Nao  莽惱
Mang Qi-sui  莽啓歲
Mang Rui-ti  莽瑞體
Mang Sai  莽賽
Mang Ying-li  莽應裡/鯉
See also "Mang bandit" and "Mang chieftain" in this Index.
Mang Ying-lin  莽應麟
Mang Zhi  忙只
Mang Zhi  莽只
Mang Zhou  莽周
Mang-pa  忙怕
See "Tao-meng Mang-pa" in this Index.
Mao Ba-dan  毛八丹
Mao Bo-wen  毛伯溫
Mao Feng-shao  毛鳳韶/紹
Mao Fu-shou  毛福壽
Mao Gou  冒勾
Mao Ji  毛紀
Mao Ke 毛科  毛科
Mao Sheng  毛勝
Mao Zhen  毛真
Mao Zhong  毛忠
Mao-guo Duke  茂國公
See "Li Bin" in this Index.
Mao-luo  冒羅
Mei Bi  梅畢
Mei Feng-long  梅俸隴
Mei Han-ban  美罕板
Mei Si-zu  梅思祖

Pages