Personal Names

ABCDEFGH |  I |  JKLMNOPQRST |  U |  V |  WXYZ
Mo-er-ding Fu-si  末兒丁甫思
Mo-ha-ma-di  沒哈麻的
Mo-he Bi-gai  摩訶賁該
Mo-he Bi-lai  摩訶賁來
Mo-he Gui-lai  摩訶貴來
Mo-he Gui-you  摩訶貴由
Mo-he Pan-luo Yue  摩訶槃羅悅
Mo-jia-shi  墨加虱
Mo-jia-zhe-la-zha Man-da-li  末加者剌吒滿達利
Mo-la-jia-dun  莫剌加遁
Mo-li-ke Na-si-er  抹立克那思兒
"the King of the country of Aden"
Mo-na-tuo-nan  磨那陀喃
Mo-na-xia-deng  沒那遐噔
Mo-zhe-na  謨者那
Mou Feng  牟俸
Mou Ying  牟英
Mu Ang  沐昂
Mu Bin  沐斌
See also "Mu Yan" in this Index.
Mu Can  沐燦
Mu Chang-zuo  沐昌祚
Mu Chao-bi  沐朝弼
Mu Chao-fu  沐朝輔
Mu Cheng  沐誠
Mu Chun  沐春
Mu Cong  沐琮
Mu De  沐德
Mu Gao  木高
Mu Kun  沐崑/<崑>
Mu Lin  沐璘
Mu Rui  沐叡
Mu Shao-xun  沐紹勛
Mu Sheng  沐晟
Mu Song  沐崧/松
Mu Su  穆肅
Mu Wen-ying  沐文英
See "Mu Ying" in this Index.
Mu Wu-xi  沐武僖
Mu Xian  沐献
Mu Xiang  沐詳
Mu Xiao-keng  募小坑
Mu Yan  沐儼
See also "Mu Bin" in this Index.
Mu Yi  木懿
Mu Ying  沐英
Mu Yuan-rui  木元瑞
Mu Yue  沐嶽
Mu Zan  沐瓚
Mu Ze-shan  沐擇善
See "Mu Cheng" in this Index.
Mu Zeng  木增
Mu-gan Sa-yu(gan)-di-er Sha  母幹撒于/干兒沙
Mu-gan Sa-yugan=-er Sha  母幹撒于/干的兒沙
Na Chao-en  納朝恩
Na Cong-ren  那從仁
Na Dai  那代
Na Di  納的
Na Duan  那端
Na Jian  那鑑
Na Rong  那榮
Na Shu  那恕
Na Tian-fu  那天福
Na Xian  那憲
Na-da Hong Wen-rong  那答洪文榮

Pages