Personal Names

ABCDEFGH |  I |  JKLMNOPQRST |  U |  V |  WXYZ
Nang Han-yue  曩罕岳
Nang Huan  曩歡
Nang Wu  曩烏
Possibly same person as "Nang Wu-bei", for whom see following entry.
Nang Wu-bei  曩烏輩
Nang Yi  囊亦
nee) Diao  刁氏
Neng-gai  能改
Ni Bin  倪霦
Ni Jun  倪俊
Ni Rong  倪榮
Ni Zheng  倪正
Nian Fu  年富
Nian Yang  念揚
Nie Cong  聶聰
Nie Jun  倪峻/俊
Nie Xian  聶賢
Nie-gu-lun  捏古倫
Nie-zhi-mou-ding  捏只某丁
Ning Prince  寧王
Ning Shan  寧善
Ning Zheng  寗正
Ning Zheng-qing  寧正卿
See "Ning Zheng" above.
Ning-yang Marquis  寧陽侯
See "Chen Mao" in this Index.
Niu Huan  牛桓
Niu Liang  牛諒
Niu Men  扭門
Niu-da-la  牛達喇
Niu-wen-lai-lu  牛文來律
Nong Bu  農/儂補
Nong De  農德
Nong Jin-gui  農金貴
Nong Jing  農敬
Nong Lang-jin  農郎金
Nong Lang-ju  儂郎舉
Nong Lin  儂琳
Nong Qiong  儂瓊
Nong Sheng  弄甥
Nong Shi-xiang  儂仕祥
Nong Shi-xie  儂仕<獬>
Nong Shi-ying  儂士/仕英
Nong Tian-shou  儂添壽
Nong Wen-li  儂文歷
Nong Ying-zu  儂應祖
Nong Yuan-hong  農原洪
Nong Zhi-gao  農智高
Ou Xin  歐信
Ou-yang Bi-jin  歐陽必進
Ou-yang Duo  歐陽鐸
Ou-yang Zhi  歐陽智
Ou-yang Zhong  歐陽重
Pa Wen  怕文
Pa-bing-zhao  帕兵招
Pa-du  杷都
Pa-ya  怕雅
Pa-ya Lan-zhang  怕雅蘭章
Pa-ya Sai  怕雅賽
Pai Liao  派料
Pan Ben-yu  潘本愚
Pan Bo-si  潘伯禩
Pan Ci  潘賜

Pages