Personal Names

ABCDEFGH |  I |  JKLMNOPQRST |  U |  V |  WXYZ
Na-ding  那定
Na-la-die-ba-na  那剌迭扒那
Na-lan  納蘭
Na-luo-ta  那羅塔
Na-ya  那牙
Na-yan  納顏
Nai Ai  柰靄
Possibly identical with person noted in following entry.
Nai Ai  柰靄
Nai Ai-ji-la  柰靄劑剌
Nai Ai-na  柰靄納
Nai Ai-na-bei-la  柰靄納孛剌
Nai Bao-lun  奈暴崙
Nai Bi  柰必
Nai Bi-lin  柰芘臨
Nai Bo-la-qin  奈伯剌勤
Nai Dao  乃刀
Nai Duo  乃刴
Nai Gong  乃貢
Nai Gou  奈勾
Nai Heng  奈亨
Nai Huai  奈懷
Nai Jiao  柰呌
Nai Jiao-la-gong  奈角剌功
Nai La-ma-ha  柰剌麻哈
Nai La-peng-sha  柰剌捧沙
Nai Luo  奈羅
Nai Ma-sha  柰麻沙
See also "Ma Sha" in this Index.
Nai Mao-li  柰茅俚
Nai Mei  柰昧
Possibly identical with person noted in following entry..
Nai Mei  奈妹
Nai Po-lang-zhi-shi-ti  柰婆郎直事剃/悌
Nai San-duo  柰三鐸
Nai San-duo-mai  柰三鐸
Nai Shi-lai-zu  柰使賴卒
Nai Shi-li Zeng  柰詩俚曾
Nai Shi-xia  柰世賢
Nai Si-li Chai-la-shi Xi-ti  奈思俚儕剌識悉替
Nai Si-wu-luo-zhe  柰斯勿羅者
Nai Wen  柰溫
Nai Wen-li-luo  奈文隷囉
Nai Wu  乃吾
Nai Xia-shi  柰霞侍
Nai Yi  柰義
Nai Yi-ji-lang  奈亦吉郎
Nai Yi-shi  柰義使
Nai Ying-zhe-peng-sha  柰英者捧沙
Nai Zhao Zhan-duo-luo  柰昭氊哆囉
Nai Zhi  柰職
Nai Zhu-de-shi-ti  奈注德事剃
Nai Zhu-lian-la  柰珠連剌
Nai Zu-zhu-shi-ti  柰祖祝識替
Nai-he-da-ya-mu  柰何噠亞木
See also "Geng-yi-su" in this Index.
Nan Ju-yi  南居益
Nan Wen-dan  南文旦
Nan-an Marquis  南安侯
See "Yu Tong-yuan" in this Index.
Nang Bi  曩璧
Nang Fang  曩方
Nang Guang  曩光
Nang Han-nong  曩罕弄

Pages