Xi-zong

Reign: Tai-chang
Reign Date Western Date
Year 1, Month 10, Day 14 7 Nov 1620
Year 1, Month 10, Day 21 14 Nov 1620
Year 1, Month 12, Day 19 11 Jan 1621
Reign: Tian-qi
Reign Date Western Date
Year 1, Month 2, Day 1 21 Feb 1621
Year 1, Month Intercalary 2, Day 2 24 Mar 1621
Year 1, Month 4, Day 2 22 May 1621
Year 1, Month 4, Day 18 7 Jun 1621
Year 1, Month 4, Day 21 10 Jun 1621
Year 1, Month 6, Day 6 24 Jul 1621
Year 1, Month 11, Day 10 22 Dec 1621
Year 1, Month 11, Day 29 10 Jan 1622
Year 1, Month 12, Day 15 26 Jan 1622
Year 1, Month 12, Day 16 27 Jan 1622
Year 1, Month 12, Day 19 30 Jan 1622
Year 2, Month 3, Day 10 20 Apr 1622
Year 2, Month 8, Day 4 8 Sep 1622
Year 2, Month 8, Day 16 20 Sep 1622
Year 2, Month 8, Day 16 20 Sep 1622
Year 2, Month 8, Day 16 20 Sep 1622
Year 2, Month 10, Day 24 26 Nov 1622
Year 2, Month 12, Day 3 3 Jan 1623
Year 3, Month 1, Day 1 31 Jan 1623
Year 3, Month 1, Day 17 16 Feb 1623
Year 3, Month 1, Day 27 26 Feb 1623
Year 3, Month 2, Day 18 18 Mar 1623
Year 3, Month 3, Day 29 28 Apr 1623
Year 3, Month 4, Day 1 29 Apr 1623
Year 3, Month 4, Day 3 1 May 1623
Year 3, Month 4, Day 10 8 May 1623
Year 3, Month 4, Day 12 10 May 1623
Year 3, Month 4, Day 12 10 May 1623
Year 3, Month 4, Day 26 24 May 1623
Year 3, Month 5, Day 6 3 Jun 1623
Year 3, Month 6, Day 26 23 Jul 1623
Year 3, Month 7, Day 9 4 Aug 1623
Year 3, Month 8, Day 29 23 Sep 1623
Year 3, Month 8, Day 29 23 Sep 1623
Year 3, Month 9, Day 5 28 Sep 1623
Year 5, Month 4, Day 1 6 May 1625
Year 5, Month 4, Day 26 31 May 1625
Year 5, Month 6, Day 6 9 Jul 1625
Year 5, Month 7, Day 24 26 Aug 1625
Year 5, Month 12, Day 12 9 Jan 1626
Year 6, Month 1, Day 27 23 Feb 1626
Year 6, Month 4, Day 9 4 May 1626
Year 6, Month 5, Day 30 23 Jun 1626
Year 6, Month Intercalary 6, Day 7 30 Jun 1626
Year 6, Month 7, Day 17 7 Sep 1626
Year 6, Month 7, Day 23 13 Sep 1626
Year 6, Month 8, Day 23 12 Oct 1626
Year 6, Month 9, Day 7 26 Oct 1626
Year 6, Month 11, Day 29 16 Jan 1627
Year 7, Month 1, Day 16 3 Mar 1627
Year 7, Month 1, Day 16 3 Mar 1627
Year 7, Month 1, Day 25 12 Mar 1627
Year 7, Month 4, Day 14 28 May 1627
Year 7, Month 5, Day 10 22 Jun 1627
Reign: Tian-shun
Reign Date Western Date
Year 7, Month 4, Day 14 28 May 1627
Subscribe to RSS - Xi-zong Subscribe to Xi-zong