Wu-zong

Reign: Hong-zhi
Reign Date Western Date
Year 18, Month 6, Day 17 17 Jul 1505
Year 18, Month 7, Day 7 6 Aug 1505
Year 18, Month 7, Day 13 12 Aug 1505
Year 18, Month 8, Day 14 11 Sep 1505
Year 18, Month 10, Day 13 8 Nov 1505
Year 18, Month 11, Day 13 8 Dec 1505
Year 18, Month 11, Day 23 18 Dec 1505
Year 18, Month 11, Day 25 20 Dec 1505
Year 18, Month 12, Day 11 4 Jan 1506
Year 18, Month 12, Day 29 22 Jan 1506
Reign: Zheng-de
Reign Date Western Date
Year 1, Month 1, Day 14 6 Feb 1506
Year 1, Month 1, Day 30 22 Feb 1506
Year 1, Month 2, Day 12 6 Mar 1506
Year 1, Month 12, Day 23 5 Jan 1507
Year 2, Month 2, Day 18 31 Mar 1507
Year 2, Month 3, Day 20 1 May 1507
Year 2, Month 4, Day 4 15 May 1507
Year 2, Month 6, Day 14 23 Jul 1507
Year 2, Month 7, Day 18 25 Aug 1507
Year 2, Month 10, Day 26 30 Nov 1507
Year 2, Month 12, Day 11 13 Jan 1508
Year 3, Month 2, Day 25 26 Mar 1508
Year 3, Month 5, Day 2 31 May 1508
Year 3, Month 5, Day 27 25 Jun 1508
Year 3, Month 10, Day 11 3 Nov 1508
Year 3, Month 10, Day 11 3 Nov 1508
Year 3, Month 10, Day 12 4 Nov 1508
Year 3, Month 10, Day 12 4 Nov 1508
Year 3, Month 10, Day 19 11 Nov 1508
Year 3, Month 12, Day 6 27 Dec 1508
Year 3, Month 12, Day 8 29 Dec 1508
Year 3, Month 12, Day 12 2 Jan 1509
Year 4, Month 2, Day 9 27 Feb 1509
Year 4, Month 3, Day 3 23 Mar 1509
Year 4, Month 5, Day 24 11 Jun 1509
Year 4, Month 7, Day 7 23 Jul 1509
Year 4, Month 7, Day 13 29 Jul 1509
Year 5, Month 1, Day 22 2 Mar 1510
Year 5, Month 7, Day 26 30 Aug 1510
Year 5, Month 7, Day 28 1 Sep 1510
Year 5, Month 8, Day 3 5 Sep 1510
Year 5, Month 8, Day 18 20 Sep 1510
Year 5, Month 11, Day 25 25 Dec 1510
Year 6, Month 9, Day 12 3 Oct 1511
Year 6, Month 11, Day 20 9 Dec 1511
Year 7, Month 4, Day 17 2 May 1512
Year 7, Month 6, Day 12 24 Jul 1512
Year 7, Month 8, Day 5 14 Sep 1512
Year 7, Month 8, Day 28 7 Oct 1512
Year 7, Month 10, Day 4 11 Nov 1512
Year 7, Month 12, Day 13 19 Jan 1513
Year 7, Month 12, Day 28 3 Feb 1513
Year 8, Month 4, Day 17 21 May 1513
Year 8, Month 5, Day 10 12 Jun 1513
Year 8, Month 6, Day 20 22 Jul 1513
Year 8, Month 7, Day 17 17 Aug 1513
Year 9, Month 6, Day 6 27 Jun 1514
Year 9, Month 9, Day 8 25 Sep 1514
Year 10, Month 2, Day 3 16 Feb 1515
Year 10, Month 4, Day 19 2 May 1515
Year 10, Month 4, Day 5 18 May 1515
Year 10, Month Intercalary 4, Day 23 5 Jun 1515
Year 10, Month 5, Day 6 17 Jun 1515
Year 10, Month 6, Day 24 3 Aug 1515
Year 10, Month 7, Day 16 25 Aug 1515
Year 10, Month 9, Day 8 14 Oct 1515
Year 10, Month 9, Day 22 28 Oct 1515
Year 10, Month 12, Day 22 25 Jan 1516
Year 11, Month 9, Day 27 22 Oct 1516
Year 12, Month 3, Day 1 22 Mar 1517
Year 12, Month 4, Day 13 3 May 1517
Year 12, Month 5, Day 27 15 Jun 1517
Year 12, Month 8, Day 1 17 Aug 1517
Year 12, Month 11, Day 23 6 Dec 1517
Year 13, Month 1, Day 1 11 Feb 1518
Year 13, Month 2, Day 21 31 Mar 1518
Year 14, Month 4, Day 6 4 May 1519
Year 14, Month 6, Day 28 24 Jul 1519
Year 14, Month 9, Day 23 16 Oct 1519
Year 15, Month 8, Day 6 18 Aug 1520
Year 15, Month Intercalary 8, Day 5 16 Sep 1520
Year 15, Month 9, Day 13 23 Oct 1520
Year 15, Month 12, Day 5 13 Jan 1521
Year 15, Month 12, Day 17 25 Jan 1521
Year 16, Month 2, Day 8 16 Mar 1521
Subscribe to RSS - Wu-zong Subscribe to Wu-zong